Segregacja odpadów

Na sortownię przyjmowane są odpady użyteczne wydzielane, w wyniku selektywnej zbiórki, ze strumienia odpadów komunalnych, tj.:

Dostarczane odpady, po zważeniu kierowane są w miejsce gromadzenia, na placu magazynowym sortowni. Po oddzieleniu frakcji wielkogabarytowych (duże kartony, folia) odpady zadawane są do kanału zasypowego. Przenośnikiem kanałowo-wznoszącym transportowane są do kabiny sortowniczej. W kabinie następuje tzw. selekcja pozytywna tj. ręczne wyselekcjonowanie z taśmy sortowniczej danej frakcji wg. asortymentu:

Tworzywa sztuczne (RET, PP, PE, folia kolorowa i bezbarwna) poddawane są zagniataniu i paczkowaniu przy użyciu prasy hydraulicznej. Wszystkie asortymenty przechowywane są do czasu zgromadzenia ilości handlowych.

Proces segregacji pozwala na wytworzenie:
Odpady jw. przekazywane są do odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Pozostałe (nie nadające się do wykorzystania) odpady o kodzie 19 12 12 są  przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.