Uncategorised

Sprzedaż pługu śnieżnego - ogłoszenie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH


1.    Nazwa i siedziba sprzedawcy: 
„RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o.
ul. Długosza 27
42-580 Wojkowice
tel./fax 32 760 20 78
2.    Miejsce   przeprowadzenia przetargu:
Siedziba Spółki, 42-580 Wojkowice, ul. Długosza 27
3.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Przedmiot  sprzedaży można obejrzeć w  siedzibie „RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o.
w dniach 09.11.2017 r. i 10.11.2017 r. w godzinach od 900 do 1300
szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 32 760 20 78
4.    Rodzaj, typ, ilość składników objętych postępowaniem, cena wywoławcza
Pług odśnieżny ze stali wysokogatunkowej -5 pozycji – elektro-hydraulika
                                                                   – cena wywoławcza brutto 2 000,00 PLN
5.    Miejsce, termin i tryb składania ofert oraz zakres związania ofertą:
Ofertę należy przesyłać e-mailem  do dnia 10.11.2017 r. do godz. 1400 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z tytułem: „Oferta na zakup pługa odśnieżnego”
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
6.    Oferta powinna zawierać:
•    Dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby,           nr dowodu osobistego lub NIP)
•    Oferowana cenę brutto oraz sposób jej zapłaty
•    Oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń
7.    Otwarcie ofert:
Komisyjne odczytanie ofert nastąpi w dniu 10.11.2017 r. o godz. 1415 w siedzibie Spółki.
Kryterium wyboru oferty będzie oferowana cena. Przedmiot  przetargu nabędzie oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.
8.    Termin zapłaty i zakupu:
Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza wystawienie faktury VAT. Przekazanie środków trwałych wraz z dokumentami nastąpi po zawiadomieniu o przyjęciu oferty oraz uiszczeniu na konto „RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o.  w ING Bank Śląski O/Będzin    21 1050 1360 1000 0023 5475 2590 należytej opłaty wynikającej ze złożonej oferty, w terminie 7 dni od dnia poinformowania oferenta.

Segregacja odpadów

Na sortownię przyjmowane są odpady użyteczne wydzielane, w wyniku selektywnej zbiórki, ze strumienia odpadów komunalnych, tj.:

Dostarczane odpady, po zważeniu kierowane są w miejsce gromadzenia, na placu magazynowym sortowni. Po oddzieleniu frakcji wielkogabarytowych (duże kartony, folia) odpady zadawane są do kanału zasypowego. Przenośnikiem kanałowo-wznoszącym transportowane są do kabiny sortowniczej. W kabinie następuje tzw. selekcja pozytywna tj. ręczne wyselekcjonowanie z taśmy sortowniczej danej frakcji wg. asortymentu:
  • makulatura: twarda (karton), miękka (papier),
  • tworzywa sztuczne: PET, PP, PE, PS, PCV, PEHD,
  • stłuczka szklana: bezbarwna, kolorowa,
  • złom metali: aluminium, pozostały złom. Makulatura (miękka - gazeta), szkło i złom umieszczane są w kontenerach podstawionych przez Odbiorców. 

Tworzywa sztuczne (RET, PP, PE, folia kolorowa i bezbarwna) poddawane są zagniataniu i paczkowaniu przy użyciu prasy hydraulicznej. Wszystkie asortymenty przechowywane są do czasu zgromadzenia ilości handlowych.

Proces segregacji pozwala na wytworzenie:
  • makulatury - odpady o kodzie 15 01 01 oraz 19 12 01,
  • tworzyw sztucznych - odpady o kodzie 15 01 01 oraz 19 12 04,
  • szkła - odpady o kodzie 15 01 07 oraz 19 12 05,
  • metali - odpady o kodzie 15 01 04 oraz 19 12 02 i 19 12 03.
Odpady jw. przekazywane są do odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Pozostałe (nie nadające się do wykorzystania) odpady o kodzie 19 12 12 są  przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Projekt UE

18 maja 2010r. „RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o. podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego – pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej sortowni odpadów komunalnych w Wojkowicach przy ul. Długosza 27 wraz z zapleczem i doposażeniem linii technologicznej do segregacji” ze środków finansowych na lata 2007-2013 w ramach priorytetu V. Środowisko, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Koszt całkowity zadania wyniósł 2,19 mln zł., kwota dofinansowania wyniosła 1,62 mln zł., zadanie było realizowane od miesiąca listopada 2008 do miesiąca sierpnia 2011r.

W ramach projektu przeprowadzono kilka przetargów. Do opracowania dokumentacji projektowej wybrano firmę: Autorską Pracownię Architektury dr inż. R. Malina. Część projektu związaną z rozbudową i przebudową istniejącej sortowni odpadów komunalnych powierzono firmom wybranym w wyniku postępowań przetargowych:

- „IMPART” Andrzej Dyszy, Celiny (roboty ziemne)
- Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „APEIRON” Sp. z o.o., Chełmek (roboty budowlane)
- Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o., Radzionków (roboty instalacyjne el.)
- FALUBAZ POLSKA S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna, Zielona Góra
- Hutnicze Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „BUDOHUT” Sp. z o.o., Czeladź (roboty budowlane).

Część technologiczną związaną z dostawą i montażem linii do segregacji odpadów realizowała firma FALUBAZ S.A. z Zielonej Góry. Do rozbudowy zaplecza dla pracowników spółki wybrano firmę Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów z Płocka.

Realizacja niniejszego projektu w zakresie rozbudowy sortowni pozwoliła na spełnienie wymogu dostosowania istniejącej instalacji w zakresie stopnia odzysku, najlepszych dostępnych technik i technologii oraz poprawy warunków funkcjonalno-użytkowych i efektywności całej pracy sortowni odpadów, polepszone zostały także parametry ergonomii pracy sortowaczy.

Zasadniczym efektem projektu w zakresie budowy zaplecza socjalnego dla pracowników sortowni jest dostosowanie zakładu do obecnie obowiązujących norm sanitarnych i BHP przy jednoczesnej eliminacji potencjalnych zagrożeń zdrowotnych.

Tak rozbudowana sortownia jest w stanie odzyskać większą ilość recyklatów o lepszej jakości, co znajdzie przełożenie na rynek odbiorców i spowoduje, iż pierwotny odpad ponownie zostanie użyty w obrocie gospodarczym, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów bezpowrotnie deponowanych na składowisku. Zapewnione też zostaną normatywne i bezpieczne warunki do magazynowania surowców wtórnych.

Projekt wpisuje się w system zagospodarowania odpadów w regionie, umożliwia dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów u „źródła” ich powstawania przynosząc długofalowe korzyści odzwierciedlające ideę zrównoważonego rozwoju.