Segregacja odpadów

Na sortownię przyjmowane są odpady użyteczne wydzielane, w wyniku selektywnej zbiórki, ze strumienia odpadów komunalnych, tj.:

Dostarczane odpady, po zważeniu kierowane są w miejsce gromadzenia, na placu magazynowym sortowni. Po oddzieleniu frakcji wielkogabarytowych (duże kartony, folia) odpady zadawane są do kanału zasypowego. Przenośnikiem kanałowo-wznoszącym transportowane są do kabiny sortowniczej. W kabinie następuje tzw. selekcja pozytywna tj. ręczne wyselekcjonowanie z taśmy sortowniczej danej frakcji wg. asortymentu:
  • makulatura: twarda (karton), miękka (papier),
  • tworzywa sztuczne: PET, PP, PE, PS, PCV, PEHD,
  • stłuczka szklana: bezbarwna, kolorowa,
  • złom metali: aluminium, pozostały złom. Makulatura (miękka - gazeta), szkło i złom umieszczane są w kontenerach podstawionych przez Odbiorców. 

Tworzywa sztuczne (RET, PP, PE, folia kolorowa i bezbarwna) poddawane są zagniataniu i paczkowaniu przy użyciu prasy hydraulicznej. Wszystkie asortymenty przechowywane są do czasu zgromadzenia ilości handlowych.

Proces segregacji pozwala na wytworzenie:
  • makulatury - odpady o kodzie 15 01 01 oraz 19 12 01,
  • tworzyw sztucznych - odpady o kodzie 15 01 01 oraz 19 12 04,
  • szkła - odpady o kodzie 15 01 07 oraz 19 12 05,
  • metali - odpady o kodzie 15 01 04 oraz 19 12 02 i 19 12 03.
Odpady jw. przekazywane są do odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Pozostałe (nie nadające się do wykorzystania) odpady o kodzie 19 12 12 są  przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.