Projekt UE

18 maja 2010r. „RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o. podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego – pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej sortowni odpadów komunalnych w Wojkowicach przy ul. Długosza 27 wraz z zapleczem i doposażeniem linii technologicznej do segregacji” ze środków finansowych na lata 2007-2013 w ramach priorytetu V. Środowisko, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Koszt całkowity zadania wyniósł 2,19 mln zł., kwota dofinansowania wyniosła 1,62 mln zł., zadanie było realizowane od miesiąca listopada 2008 do miesiąca sierpnia 2011r.

W ramach projektu przeprowadzono kilka przetargów. Do opracowania dokumentacji projektowej wybrano firmę: Autorską Pracownię Architektury dr inż. R. Malina. Część projektu związaną z rozbudową i przebudową istniejącej sortowni odpadów komunalnych powierzono firmom wybranym w wyniku postępowań przetargowych:

- „IMPART” Andrzej Dyszy, Celiny (roboty ziemne)
- Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „APEIRON” Sp. z o.o., Chełmek (roboty budowlane)
- Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o., Radzionków (roboty instalacyjne el.)
- FALUBAZ POLSKA S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna, Zielona Góra
- Hutnicze Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „BUDOHUT” Sp. z o.o., Czeladź (roboty budowlane).

Część technologiczną związaną z dostawą i montażem linii do segregacji odpadów realizowała firma FALUBAZ S.A. z Zielonej Góry. Do rozbudowy zaplecza dla pracowników spółki wybrano firmę Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów z Płocka.

Realizacja niniejszego projektu w zakresie rozbudowy sortowni pozwoliła na spełnienie wymogu dostosowania istniejącej instalacji w zakresie stopnia odzysku, najlepszych dostępnych technik i technologii oraz poprawy warunków funkcjonalno-użytkowych i efektywności całej pracy sortowni odpadów, polepszone zostały także parametry ergonomii pracy sortowaczy.

Zasadniczym efektem projektu w zakresie budowy zaplecza socjalnego dla pracowników sortowni jest dostosowanie zakładu do obecnie obowiązujących norm sanitarnych i BHP przy jednoczesnej eliminacji potencjalnych zagrożeń zdrowotnych.

Tak rozbudowana sortownia jest w stanie odzyskać większą ilość recyklatów o lepszej jakości, co znajdzie przełożenie na rynek odbiorców i spowoduje, iż pierwotny odpad ponownie zostanie użyty w obrocie gospodarczym, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów bezpowrotnie deponowanych na składowisku. Zapewnione też zostaną normatywne i bezpieczne warunki do magazynowania surowców wtórnych.

Projekt wpisuje się w system zagospodarowania odpadów w regionie, umożliwia dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów u „źródła” ich powstawania przynosząc długofalowe korzyści odzwierciedlające ideę zrównoważonego rozwoju.