Uncategorised

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna – załącznik nr 5

       

TOM1

strona tytułowa

opis

PZT

PZT opis

 

TOM2

opis konstrukcji

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6

kont. 1

kont. 2

kont. 3

 

TOM3

branża drogowa

opis

plan sytuacyjny

przekrój

 

branża sanitarna

opis

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6

rys. 7

rys. 8

rys. 9

rys. 10

 

branża elektryczna

opis

rys. 1

rys. 2

rys. 3

 

Decyzje/ warunki/ uzgodnienia

Tauron

PZD

PSG

Wojkowickie Wody

Netia i Orange

 

Przedmiar

 

 

Zamówienia publiczne

Informacja o wyniku przetargu

Protokół z części jawnej przetargu nieograniczonego na budowę myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach

 

RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. w Wojkowicach

(dalej: Zamawiający)

 

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na budowę myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach

 

 

Rozdział I: Dane Zamawiającego

 

Recykling Wojkowice Spółka z o.o.

z siedzibą:

ul. Jana III Sobieskiego 125

42-580  W o j k o w i c e

http://recyklingwojkowice.com.pl/

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefon kontaktowy w sprawie przetargu: 600024400

Strona internetowa przetargu: http://recyklingwojkowice.nbip.pl/recyklingwojkowice/

 

Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia na budowę myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego, na działce nr 706/6, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 701, 703 – 705 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1025 z póź. zm.), wydanym Uchwałą Zarządu Recykling Wojkowice Sp. z o.o. (dalej: Regulamin).

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego ogłoszenia oraz Regulaminu, stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 

Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: Budowa myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest budowa myjni samochodowej samoobsługowej czterostanowiskowej, z co najmniej trzema stanowiskami zadaszonymi wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz uruchomieniem.

2.       Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem interesu osób trzecich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, właściwymi normami oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

3.       Myjnia musi posiadać co najmniej następujące funkcje:

a)       Mycie wstępne

b)      Mycie szczegółowe z zastosowaniem produktu myjącego

c)       Spłukiwanie

d)      Nabłyszczanie

e)      Woskowanie

4.       Myjnia ma zostać wyposażona w panele fotowoltaiczne o mocy co najmniej 335 Wp, dla których konstrukcję nośną ma stanowić zadaszenie myjni.

5.       Na terenie myjni ma zostać zamontowany system monitoringu.

6.       Jedno stanowisko ma pozwalać na umycie samochodu ciężarowego co najmniej kategorii N2.

7.       Inwestycja realizowana będzie na działce o nr 706/6 obręb Żychcice, dla której Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

8.       Realizacja zamówienia wymaga uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

9.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, w tym projekt architektoniczno-budowlany w branżach, przedmiar robót, oraz dokumentacja formalno-prawna, w tym uzgodnienia – załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.

   

Rozdział IV: Rozwiązania równoważne

1.         Zamawiający określa cel inwestycyjny w punktach 1-6 Rozdziału III Ogłoszenia o zamówieniu. Załączona dokumentacja techniczna stanowi opis minimalnych parametrów koniecznych do osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego. Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne, których efektem będzie osiągnięcie założonego celu inwestycyjnego przy zachowaniu minimalnych wymagań określonych w załączonej dokumentacji technicznej. Wszelkie uzgodnienia, w tym uzgodnienie zmian projektowych lub sporządzenie nowego projektu dla rozwiązania równoważnego jest obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia. Zamawiający udostępnia przedmiar robót wyłącznie w celach poglądowych.

2.         Tam, gdzie w ogłoszeniu o zamówieniu, załącznikach, umowie, dokumentacji został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

a)    osiągnięcia celu inwestycyjnego,

b)    charakteru użytkowego (co najmniej wskazana funkcjonalność),

c)     charakterystyki materiałowej (jakość materiałów taka sama lub lepsza),

d)    parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e)    parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

f)      standardów ekologicznych,

g)    standardów emisyjnych,

3.         Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

4.         W przypadku zastosowania materiału równoważnego Wykonawca przed jego wbudowaniem przedłoży inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji karty techniczne materiałów, w których opisane są parametry techniczne przytoczone powyżej, na minimum 10 dni roboczych przed wbudowaniem. Nieprzedłożenie kart technicznych materiałów równoważnych jest równoznaczne z tym, że Wykonawca zastosuje materiały zastosowane w dokumentacji technicznej.

5.         Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzając zgodność parametrów technicznych z wymaganiami dokumentacji.

 

Rozdział V: Termin realizacji zamówienia i okres gwarancji

1.       Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2.         Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, w tym na roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wyposażenie techniczne myjni nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji, który będzie punktowany w kryterium oceny ofert wynosi 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny 36 miesięcy, natomiast w umowie zawartej z Wykonawcą okres gwarancji będzie zgodny z ofertą.

3.         Okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, okres rękojmi będzie równy zaoferowanemu okresowi gwarancji.

 

Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu

1.       O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca:

1)      będący osobą fizyczną, który figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego;

2)      będący osobą prawną, jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego;

3)      wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

2.        2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:

1)      1) Posiadający zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia rozumianą jako wykonanie i uruchomienie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zadań o wartości minimum 500 000 zł brutto każde, w zakresie których wykonane były roboty budowlane;

2)      2) Dysponujący uprawnionymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z przepisami prawa i sztuką budowlaną;

3)      3) Będący w sytuacji ekonomicznej i finansowej warunkującej wykonanie zamówienia rozumianej jako posiadanie środków lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500 000 zł;

4)      4) Posiadający aktualną polisę OC o minimalnej wysokości 500 000 zł.

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania wezwać wykonawcę do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także uznać, że wykonawca nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu.

 

Rozdział VII: Poleganie na zasobach innych podmiotów

Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu samodzielnie.

Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji ekonomicznej, lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

 

Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na podstawie umowy spółki cywilnej lub umowy konsorcjum.

 

Rozdział VIII: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu

 

1.    W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

2.    Oświadczenie wskazane w pkt 1 stanowi wstępne potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

UWAGA:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

3.    Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów, aktualnych na dzień złożenia:

1)      1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (kartoteka karna) o niekaralności w zakresie wskazanym w Rozdziale VI pkt 1.1) / 1.2) – wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

2)      2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3)      3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)      4) Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających warunek określony w Rozdziale VI pkt 2.1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie wystawionych przez podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane;

5)    5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z przepisami prawa i sztuką budowlaną, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, w tym co najmniej Kierownika Budowy,
z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane;

6)      6) Informację z banku potwierdzającą posiadanie środków lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 zł – wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert;

7)      7) Kopię aktualnej polisy OC wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie wymaganej składki.

 

4.    Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone
w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Rozdział IX: Podwykonawcy

1.         Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani.

2.         Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, podał nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

 

Rozdział X: Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.         W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się pisemnie na adres Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt.2.

2.         Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej za wyjątkiem składania ofert oraz dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Adres do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rozdział XI: Informacja na temat wadium

1.         Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2.         Wadium wnosi się w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy nr: 21 1050 1360 1000 0023 5475 2590.

3.         Wadium wnosi się w taki sposób, aby było ono dostępne na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

 

Rozdział XII: Termin związania ofertą

1.    Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni.

2.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert.

 

Rozdział XIII: Opis sposobu przygotowania oferty

1.    Wykonawca składa pisemną ofertę w formie papierowej na adres Zamawiającego.

2.    Ofertę składa się w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Oferta na budowę myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach

Nie otwierać przed 6 czerwca 2022 r., godz. 10:15

3.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

4.    Do oferty należy dołączyć:

a)      opis oferowanego rozwiązania, zawierający co najmniej:

·         opis sposobu realizacji celu inwestycyjnego określonego przez Zamawiającego,

·         opis oferowanej myjni wraz z oznaczeniem producenta i modelu,

·         wykaz funkcji / programów myjni,

·         opis rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).

b)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do ogłoszenia
o zamówieniu,

c)       pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się

o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub
w kopii potwierdzonej notarialnie (jeżeli dotyczy).

d)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).

5.    Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

6.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert pisemnie zmienić lub wycofać ofertę.

7.    Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

 

Rozdział XIV: Miejsce oraz termin składania, otwarcia i oceny ofert

1.    Termin składania ofert: 6 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.

2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 6 czerwca 2022 r. o godzinie 10:15.

3.    Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

 

Rozdział XV: Opis sposobu obliczania ceny

1.    Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz zapewniające terminowe wykonanie zamówienia w taki sposób, aby został osiągnięty cel inwestycyjny wskazany przez Zamawiającego.

2.    Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość podatku VAT, zgodnie z określoną stawką (23%) oraz wartość netto.

3.    Cena musi być podana w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.    W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie
z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz zapewniające terminowe wykonanie zamówienia: wszelkie opłaty administracyjne związane z realizacją robót
i służące uzyskaniu wymaganych prawem decyzji i zezwoleń, robocizny, materiałów i sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, m. in. koszty utrzymania i likwidacji placu budowy, zużycia wody i energii elektrycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty utylizacji odpadów, koszty przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, a także koszty innych robót, które wynikają z wiedzy technicznej oraz postanowień umowy w celu prawidłowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
W przypadku oferowania rozwiązania zamiennego cena oferty musi uwzględniać wszelkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem i uruchomieniem.

5.    Oferty nie zawierające pełnego zakresu opisu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 

Rozdział XVI: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.         Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

1.1.   Cena brutto: 70 punktów

1.2.   Gwarancja jakości: 10 punktów

1.3.   Funkcjonalność: 20 punktów

 

2.    Sposób obliczenia punktów w kryterium: Cena brutto – waga 70 punktów

 

                                                                                          najniższa oferowana cena

  (Kc) Ilość pkt przyznana danej ofercie  =     ----------------------------------------- x

                            w kryterium ceny                               badana cena

Maksymalną ilość punktów – 70 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

3.    Sposób obliczenia punktów w kryterium: Gwarancja jakości

 

Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy, a maksymalny 36 miesięcy. Wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości w miesiącach, z zastrzeżeniem, że okres dłuższy niż 36 miesięcy Zamawiający w zakresie punktacji traktował będzie jako okres maksymalny, tj. 36 miesięcy. Umowa natomiast zostanie zawarta z uwzględnieniem okresu wskazanego w ofercie.
W przypadku gdy Wykonawca poda termin krótszy niż 12 miesięcy Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

Okres gwarancji 12 miesięcy – 0 punktów,

Okres gwarancji 24 miesiące – 5 punktów,

Okres gwarancji 36 miesięcy – 10 punktów.

 

4.    Sposób obliczenia punktów w kryterium: Funkcjonalność

 

Zamawiający będzie punktował następujące funkcje dodatkowe zlokalizowane na terenie myjni:

1 odkurzacz stacjonarny zabudowany – 5 punktów,

1 kompresor stacjonarny – 5 punktów,

1 stacjonarny odkurzacz parowy dedykowany dla myjni bezdotykowych z funkcją dezynfekcji i prania tapicerki – 5 punktów,

Terminal płatniczy umożliwiający płatność bezgotówkową – 5 punktów.

 

Punktacja za dodatkowe funkcje zostanie przyznana w następujący sposób – 5 punktów za każdą zlokalizowaną na terenie myjni funkcję dodatkową. Maksymalną ilość punktów – 20 – otrzyma oferta, która będzie posiadała wszystkie wymienione w kryterium oceny ofert funkcje dodatkowe.

 

5.    Łączna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczona według wzoru:

K = Kc + Kg + Kf

gdzie:

K – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę;

Kc – punkty uzyskane w kryterium ceny brutto;

Kg – punkty uzyskane w kryterium gwarancji;

Kf – punkty przyznane w kryterium funkcjonalności.

 

6.    Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium ceny brutto.

 

7.    Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 6, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Ceny w złożonych ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe od cen w ofertach podstawowych.

 

Rozdział XVII: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1.         Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

2.         Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą składa:

2.1.   Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2.2.   Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik i jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.

 

Rozdział XVIII: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

1.    Zamawiający żąda wniesienia odrębnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

2.    Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

3.    Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a)    pieniądzu,

b)   gwarancjach bankowych,

c)    gwarancjach ubezpieczeniowych,

4.    Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej z treści gwarancji, o których mowa w pkt 3 musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego wymaganej przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę (zobowiązanego).

5.    Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3 powyżej musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości wymaganego zabezpieczenia.

 

6.    W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

 

7.    Wadium wniesione przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostaje zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

8.    Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy pn: „Budowa myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach”.

 

Rozdział XIX: Warunki dotyczące umowy

 

1.    Umowa w sprawie udzielenia zamówienia zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie wcześniej niż 14 dni po zamknięciu przetargu.

 

Rozdział XX: Informacja RODO

 

1.         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Recykling Wojkowice Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice; Inspektor Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

§     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: Budowa myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach; prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701, 703 – 705 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1025 z póź. zm.) – dalej KC;

§     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

§     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

§     obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach KC, związanym z udziałem w postępowaniu przetargowym; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z KC; 

§     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§     posiada Pani/Pan:

                    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

                    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
;

                    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

                    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§     nie przysługuje Pani/Panu:

                    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

                    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

                    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Rozdział XXI: Załączniki

 

Załączniki stanowiące integralną część niniejszego ogłoszenia:

1.       Formularz oferty – załącznik nr 1; (pdf, doc)

2.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2; (pdf, doc)

3.       Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3; (pdf, doc)

4.       Wykaz osób – załącznik nr 4; (pdf, doc)

5.       Dokumentacja techniczna – załącznik nr 5 (poniżej - TOM1, TOM2, TOM3, Decyzje/warunki/uzgodnienia, Przedmiar)

       

TOM1

strona tytułowa

opis

PZT

PZT opis

 

TOM2

opis konstrukcji

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6

kont. 1

kont. 2

kont. 3

 

TOM3

branża drogowa

opis

plan sytuacyjny

przekrój

 

branża sanitarna

opis

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6

rys. 7

rys. 8

rys. 9

rys. 10

 

branża elektryczna

opis

rys. 1

rys. 2

rys. 3

 

Decyzje/ warunki/ uzgodnienia

Tauron

PZD

PSG

Wojkowickie Wody

Netia i Orange

 

Przedmiar

 

Inne dokumenty do pobrania:

Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa myjni samochodowej samoobsługowej”

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Odpowiedzi na pytania 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowania archiwalne:

Protokół z części jawnej przetargu nieograniczonego na budowę myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach

 

Informacja o zamknięciu przetargu nieograniczonego

 

ZARZĄD

RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. w Wojkowicach

(dalej: Zamawiający)

 

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na budowę myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach

 

 

Rozdział I: Dane Zamawiającego

 

Recykling Wojkowice Spółka z o.o.

z siedzibą:

ul. Jana III Sobieskiego 125

42-580  W o j k o w i c e

http://recyklingwojkowice.com.pl/

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefon kontaktowy w sprawie przetargu: 600024400

Strona internetowa przetargu: http://recyklingwojkowice.nbip.pl/recyklingwojkowice/

 

Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia na budowę myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego, na działce nr 706/6, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 701, 703 – 705 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1025 z póź. zm.), wydanym Uchwałą Zarządu Recykling Wojkowice Sp. z o.o. (dalej: Regulamin).

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego ogłoszenia oraz Regulaminu, stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 

Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: Budowa myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest budowa myjni samochodowej samoobsługowej czterostanowiskowej, z co najmniej trzema stanowiskami zadaszonymi wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz uruchomieniem.

2.       Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem interesu osób trzecich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, właściwymi normami oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

3.       Myjnia musi posiadać co najmniej następujące funkcje:

a)       Mycie wstępne

b)      Mycie szczegółowe z zastosowaniem produktu myjącego

c)       Spłukiwanie

d)      Nabłyszczanie

e)      Woskowanie

4.       Myjnia ma zostać wyposażona w panele fotowoltaiczne o mocy co najmniej 335 Wp, dla których konstrukcję nośną ma stanowić zadaszenie myjni.

5.       Na terenie myjni ma zostać zamontowany system monitoringu.

6.       Jedno stanowisko ma pozwalać na umycie samochodu ciężarowego co najmniej kategorii N2.

7.       Inwestycja realizowana będzie na działce o nr 706/6 obręb Żychcice, dla której Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

8.       Realizacja zamówienia wymaga uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

9.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, w tym projekt architektoniczno-budowlany w branżach, przedmiar robót, oraz dokumentacja formalno-prawna, w tym uzgodnienia – załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.

   

Rozdział IV: Rozwiązania równoważne

1.         Zamawiający określa cel inwestycyjny w punktach 1-6 Rozdziału III Ogłoszenia o zamówieniu. Załączona dokumentacja techniczna stanowi opis minimalnych parametrów koniecznych do osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego. Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne, których efektem będzie osiągnięcie założonego celu inwestycyjnego przy zachowaniu minimalnych wymagań określonych w załączonej dokumentacji technicznej. Wszelkie uzgodnienia, w tym uzgodnienie zmian projektowych lub sporządzenie nowego projektu dla rozwiązania równoważnego jest obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia. Zamawiający udostępnia przedmiar robót wyłącznie w celach poglądowych.

2.         Tam, gdzie w ogłoszeniu o zamówieniu, załącznikach, umowie, dokumentacji został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

a)    osiągnięcia celu inwestycyjnego,

b)    charakteru użytkowego (co najmniej wskazana funkcjonalność),

c)     charakterystyki materiałowej (jakość materiałów taka sama lub lepsza),

d)    parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e)    parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

f)      standardów ekologicznych,

g)    standardów emisyjnych,

3.         Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

4.         W przypadku zastosowania materiału równoważnego Wykonawca przed jego wbudowaniem przedłoży inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji karty techniczne materiałów, w których opisane są parametry techniczne przytoczone powyżej, na minimum 10 dni roboczych przed wbudowaniem. Nieprzedłożenie kart technicznych materiałów równoważnych jest równoznaczne z tym, że Wykonawca zastosuje materiały zastosowane w dokumentacji technicznej.

5.         Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzając zgodność parametrów technicznych z wymaganiami dokumentacji.

 

Rozdział V: Termin realizacji zamówienia i okres gwarancji

1.       Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2.         Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, w tym na roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wyposażenie techniczne myjni nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji, który będzie punktowany w kryterium oceny ofert wynosi 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny 36 miesięcy, natomiast w umowie zawartej z Wykonawcą okres gwarancji będzie zgodny z ofertą.

3.         Okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, okres rękojmi będzie równy zaoferowanemu okresowi gwarancji.

 

Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu

1.       O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca:

1)      będący osobą fizyczną, który figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego;

2)      będący osobą prawną, jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego;

3)      wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

2.        2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:

1)      1) Posiadający zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia rozumianą jako wykonanie i uruchomienie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zadań o wartości minimum 500 000 zł brutto każde, w zakresie których wykonane były roboty budowlane;

2)      2) Dysponujący uprawnionymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z przepisami prawa i sztuką budowlaną;

3)      3) Będący w sytuacji ekonomicznej i finansowej warunkującej wykonanie zamówienia rozumianej jako posiadanie środków lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500 000 zł;

4)      4) Posiadający aktualną polisę OC o minimalnej wysokości 500 000 zł.

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania wezwać wykonawcę do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także uznać, że wykonawca nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu.

 

Rozdział VII: Poleganie na zasobach innych podmiotów

Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu samodzielnie.

Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji ekonomicznej, lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

 

Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na podstawie umowy spółki cywilnej lub umowy konsorcjum.

 

Rozdział VIII: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu

 

1.    W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

2.    Oświadczenie wskazane w pkt 1 stanowi wstępne potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

UWAGA:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

3.    Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów, aktualnych na dzień złożenia:

1)      1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (kartoteka karna) o niekaralności w zakresie wskazanym w Rozdziale VI pkt 1.1) / 1.2) – wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

2)      2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3)      3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)      4) Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających warunek określony w Rozdziale VI pkt 2.1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie wystawionych przez podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane;

5)    5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z przepisami prawa i sztuką budowlaną, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, w tym co najmniej Kierownika Budowy,
z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane;

6)      6) Informację z banku potwierdzającą posiadanie środków lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 zł – wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert;

7)      7) Kopię aktualnej polisy OC wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie wymaganej składki.

 

4.    Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone
w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Rozdział IX: Podwykonawcy

1.         Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani.

2.         Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, podał nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

 

Rozdział X: Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.         W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się pisemnie na adres Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt.2.

2.         Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej za wyjątkiem składania ofert oraz dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Adres do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rozdział XI: Informacja na temat wadium

1.         Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2.         Wadium wnosi się w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy nr: 21 1050 1360 1000 0023 5475 2590.

3.         Wadium wnosi się w taki sposób, aby było ono dostępne na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

 

Rozdział XII: Termin związania ofertą

1.    Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni.

2.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert.

 

Rozdział XIII: Opis sposobu przygotowania oferty

1.    Wykonawca składa pisemną ofertę w formie papierowej na adres Zamawiającego.

2.    Ofertę składa się w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Oferta na budowę myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach

Nie otwierać przed 17 maja 2022 r., godz. 10:15

3.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

4.    Do oferty należy dołączyć:

a)      opis oferowanego rozwiązania, zawierający co najmniej:

·         opis sposobu realizacji celu inwestycyjnego określonego przez Zamawiającego,

·         opis oferowanej myjni wraz z oznaczeniem producenta i modelu,

·         wykaz funkcji / programów myjni,

·         opis rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).

b)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do ogłoszenia
o zamówieniu,

c)       pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się

o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub
w kopii potwierdzonej notarialnie (jeżeli dotyczy).

d)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).

5.    Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

6.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert pisemnie zmienić lub wycofać ofertę.

7.    Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

 

Rozdział XIV: Miejsce oraz termin składania, otwarcia i oceny ofert

1.    Termin składania ofert: 17 maja 2022 r. do godziny 10:00.

2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17 maja 2022 r. o godzinie 10:15.

3.    Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

 

Rozdział XV: Opis sposobu obliczania ceny

1.    Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz zapewniające terminowe wykonanie zamówienia w taki sposób, aby został osiągnięty cel inwestycyjny wskazany przez Zamawiającego.

2.    Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość podatku VAT, zgodnie z określoną stawką (23%) oraz wartość netto.

3.    Cena musi być podana w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.    W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie
z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz zapewniające terminowe wykonanie zamówienia: wszelkie opłaty administracyjne związane z realizacją robót
i służące uzyskaniu wymaganych prawem decyzji i zezwoleń, robocizny, materiałów i sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, m. in. koszty utrzymania i likwidacji placu budowy, zużycia wody i energii elektrycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty utylizacji odpadów, koszty przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, a także koszty innych robót, które wynikają z wiedzy technicznej oraz postanowień umowy w celu prawidłowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
W przypadku oferowania rozwiązania zamiennego cena oferty musi uwzględniać wszelkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem i uruchomieniem.

5.    Oferty nie zawierające pełnego zakresu opisu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 

Rozdział XVI: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.         Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

1.1.   Cena brutto: 70 punktów

1.2.   Gwarancja jakości: 10 punktów

1.3.   Funkcjonalność: 20 punktów

 

2.    Sposób obliczenia punktów w kryterium: Cena brutto – waga 70 punktów

 

                                                                                          najniższa oferowana cena

  (Kc) Ilość pkt przyznana danej ofercie  =     ----------------------------------------- x

                            w kryterium ceny                               badana cena

Maksymalną ilość punktów – 70 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

3.    Sposób obliczenia punktów w kryterium: Gwarancja jakości

 

Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy, a maksymalny 36 miesięcy. Wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości w miesiącach, z zastrzeżeniem, że okres dłuższy niż 36 miesięcy Zamawiający w zakresie punktacji traktował będzie jako okres maksymalny, tj. 36 miesięcy. Umowa natomiast zostanie zawarta z uwzględnieniem okresu wskazanego w ofercie.
W przypadku gdy Wykonawca poda termin krótszy niż 12 miesięcy Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

Okres gwarancji 12 miesięcy – 0 punktów,

Okres gwarancji 24 miesiące – 5 punktów,

Okres gwarancji 36 miesięcy – 10 punktów.

 

4.    Sposób obliczenia punktów w kryterium: Funkcjonalność

 

Zamawiający będzie punktował następujące funkcje dodatkowe zlokalizowane na terenie myjni:

1 odkurzacz stacjonarny zabudowany – 5 punktów,

1 kompresor stacjonarny – 5 punktów,

1 stacjonarny odkurzacz parowy dedykowany dla myjni bezdotykowych z funkcją dezynfekcji i prania tapicerki – 5 punktów,

Terminal płatniczy umożliwiający płatność bezgotówkową – 5 punktów.

 

Punktacja za dodatkowe funkcje zostanie przyznana w następujący sposób – 5 punktów za każdą zlokalizowaną na terenie myjni funkcję dodatkową. Maksymalną ilość punktów – 20 – otrzyma oferta, która będzie posiadała wszystkie wymienione w kryterium oceny ofert funkcje dodatkowe.

 

5.    Łączna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczona według wzoru:

K = Kc + Kg + Kf

gdzie:

K – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę;

Kc – punkty uzyskane w kryterium ceny brutto;

Kg – punkty uzyskane w kryterium gwarancji;

Kf – punkty przyznane w kryterium funkcjonalności.

 

6.    Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium ceny brutto.

 

7.    Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 6, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Ceny w złożonych ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe od cen w ofertach podstawowych.

 

Rozdział XVII: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1.         Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

2.         Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą składa:

2.1.   Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2.2.   Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik i jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.

 

Rozdział XVIII: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

1.    Zamawiający żąda wniesienia odrębnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

2.    Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

3.    Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a)    pieniądzu,

b)   gwarancjach bankowych,

c)    gwarancjach ubezpieczeniowych,

4.    Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej z treści gwarancji, o których mowa w pkt 3 musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego wymaganej przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę (zobowiązanego).

5.    Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3 powyżej musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości wymaganego zabezpieczenia.

 

6.    W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

 

7.    Wadium wniesione przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostaje zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

8.    Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy pn: „Budowa myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach”.

 

Rozdział XIX: Warunki dotyczące umowy

 

1.    Umowa w sprawie udzielenia zamówienia zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie wcześniej niż 14 dni po zamknięciu przetargu.

 

Rozdział XX: Informacja RODO

 

1.         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Recykling Wojkowice Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice; Inspektor Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

§     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: Budowa myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach; prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701, 703 – 705 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1025 z póź. zm.) – dalej KC;

§     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

§     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

§     obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach KC, związanym z udziałem w postępowaniu przetargowym; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z KC; 

§     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§     posiada Pani/Pan:

                    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

                    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
;

                    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

                    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§     nie przysługuje Pani/Panu:

                    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

                    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

                    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Rozdział XXI: Załączniki

 

Załączniki stanowiące integralną część niniejszego ogłoszenia:

1.       Formularz oferty – załącznik nr 1; (pdf, doc)

2.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2; (pdf, doc)

3.       Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3; (pdf, doc)

4.       Wykaz osób – załącznik nr 4; (pdf, doc)

5.       Dokumentacja techniczna – załącznik nr 5 (poniżej - TOM1, TOM2, TOM3, Decyzje/warunki/uzgodnienia, Przedmiar)

       

TOM1

strona tytułowa

opis

PZT

PZT opis

 

TOM2

opis konstrukcji

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6

kont. 1

kont. 2

kont. 3

 

TOM3

branża drogowa

opis

plan sytuacyjny

przekrój

 

branża sanitarna

opis

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6

rys. 7

rys. 8

rys. 9

rys. 10

 

branża elektryczna

opis

rys. 1

rys. 2

rys. 3

 

Decyzje/ warunki/ uzgodnienia

Tauron

PZD

PSG

Wojkowickie Wody

Netia i Orange

 

Przedmiar

 

Inne dokumenty do pobrania:

Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa myjni samochodowej samoobsługowej”

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Sprzedaż ZCP (2)

ZARZĄD
RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. w Wojkowicach


OGŁASZA
DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
Na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w WojkowicachI. Przedmiot przetargu.
1. Zorganizowana część przedsiębiorstwa położona przy ul Długosza 27 w miejscowości Wojkowice, Gmina Wojkowice, pow. będziński, obejmująca:
nieruchomość gruntową składającą się z działek nr 2070/17, 2070/19, dla których Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr 22760 oraz działek 2070/31, 2070/33, dla których Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr 22365 zabudowanych:
•    wiatą sortowni odpadów o powierzchni 833 m2 i kubaturze 5 000 m3 – konstrukcja: słupy żelbetowe z dachem w konstrukcji stalowej pokrytym blachą trapezową posadzka w wiacie betonowa, w której znajdują się urządzenia linii sortowniczej, place składowe asfaltowe o powierzchni 2 200 m2
•    budynkiem socjalno-biurowy, o pow. 299,12 m2 z parkingiem i ogrodzeniem
•    garażem murowanym o powierzchni 52,25 m2,
•    wagą samochodową z płytą najazdową o powierzchni 65 m2, wraz z segmentem i podjazdem ponadto nieruchomość wyposażona jest w otwarte kanały odprowadzające wody deszczowe , wodociąg technologiczny i do celów socjalnych, zasilanie elektryczne, zbiornik szczelny do gromadzenia ścieków bytowych, drogę dojazdową i drogi wewnętrzne. Teren jest ogrodzony.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość opisany został jako: tereny produkcji z zabudową przemysłową i techniczno – magazynową oraz tereny dróg dojazdowych. Działki o podanych wyżej numerach nie są objęte lokalnym programem rewitalizacji.
Sortownia wraz z zapleczem socjalnym objęta jest umową dzierżawy z dnia 19 marca 2018 r. (okres dzierżawy upływa w dniu 31 marca 2021 r.). Pomieszczenia biurowe objęte są umową najmu z dnia 28 września 2018 r. (okres umowy najmu upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.).


II. Warunki przetargu
Cena wywoławcza wynosi 1 990 000,00 zł netto.
1. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z Regulaminem przetargu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg – ZCP Recykling Wojkowice w Biurze Organizatora przy ulicy Długosza 27, 42-580 Wojkowice, w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 14:30. Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi o godz. 15.00 w siedzibie Spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. (ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice).
Uwaga: Oferty niekompletne, a także te które złożone zostaną po terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 199 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) – na konto „RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o. w ING Bank Śląski O/Będzin 21 1050 1360 1000 0023 5475 2590 najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 roku pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważać się będzie dzień uznania wskazanego rachunku bankowego na wymaganą kwotę.
3. Nabywca :
a)    staje się stroną umowy dzierżawy sortowni w miejsce Recykling Wojkowice Sp. z o.o. zawartej do dnia 31 marca 2021 r., a po jej zakończeniu przejmuje pełne władztwo nad rzeczą oraz pracownikami sortowni (Art. 231 KP)
b)    staje się stroną umowy najmu pomieszczeń biurowych w miejsce Recykling Wojkowice Sp. z o.o. a po jej zakończeniu przejmuje pełne władztwo nad rzeczą.
4. Warunkiem zawarcia umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa objętego przedmiotem przetargu jest jednoczesne ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu do działki nr 2070/9 i 2070/23, na rzecz każdoczesnego właściciela w/w nieruchomości (zgodnie z załącznikiem graficznym).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja przetargowa kieruje się kryterium wysokości oferowanej ceny.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania lub zamknięcia ogłoszonego przetargu, bez podania przyczyny i w każdym czasie.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej www.recyklingwojkowice.pl lub  w siedzibie Spółki.
 

Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej przy ul. Długosza 27 w Wojkowicach

Załącznik graficzny

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Recykling Wojkowice Sp. z o.o. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.recyklingwojkowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • • Strona nie posiada mechanizmu pomijania bloków treści.
  • Nagłówki nie zawsze zachowują odpowiednią kolejność.
  • Niektóre grafiki nie posiadają poprawnego opisu alternatywnego.
  • Nie wszystkie elementy są dostępne przy pomocy nawigacji klawiaturą.
  • Elementy linków nie zawsze jednoznacznie przekazują swój cel.
  • Tytuły stron nie są jednoznaczne i nie przekazują w pełni swojej roli.
  • Elementy aktualności nie posiadają możliwości włączenia pauzy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot oraz w oparciu o dostępne narzędzia:

 • Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) wynik dla witryny: www.wojkowickiewody.pl  - 79.93/100

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Marcin Wroński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 760-20-78.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać telefonicznie dzwoniąc na numer 32 760-20-78 lub wysyłając prośbę na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Spółki - UL.JANA III SOBIESKIEGO 125, WOJKOWICE

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne znajduje się od strony ul. Jana III Sobieskiego. Jest podniesione w stosunku do powierzchni chodnika o ok. 30 cm (dwa schodki).

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek składa się z parteru oraz dwóch kondygnacji. Biura Spółki znajdują się na parterze. W budynku nie ma windy pozwalającej na przemieszczanie się między kondygnacjami osobom z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przy wejściu głównym do budynku brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Biura Obsługi Klienta znajduje się parking dla klientów, brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do siedziby Recykling Wojkowice Sp. z o.o. warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy;

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W siedzibie Spółki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza on-line.

INFORMACJE DODATKOWE

Recykling Wojkowice Sp. z o.o. dokłada starań by usunąć niezgodności i dostosować stronę www.wojkowickiewody.pl do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Sprzedaż ZCP

ZARZĄD
RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. w Wojkowicach


OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
Na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w WojkowicachI. Przedmiot przetargu.
1. Zorganizowana część przedsiębiorstwa położona przy ul Długosza 27 w miejscowości Wojkowice, Gmina Wojkowice, pow. będziński, obejmująca:
nieruchomość gruntową składającą się z działek nr 2070/17, 2070/19, dla których Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr 22760 oraz działek 2070/31, 2070/33, dla których Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr 22365 zabudowanych:
•    wiatą sortowni odpadów o powierzchni 833 m2 i kubaturze 5 000 m3 – konstrukcja: słupy żelbetowe z dachem w konstrukcji stalowej pokrytym blachą trapezową posadzka w wiacie betonowa, w której znajdują się urządzenia linii sortowniczej, place składowe asfaltowe o powierzchni 2 200 m2
•    budynkiem socjalno-biurowy, o pow. 299,12 m2 z parkingiem i ogrodzeniem
•    garażem murowanym o powierzchni 52,25 m2,
•    wagą samochodową z płytą najazdową o powierzchni 65 m2, wraz z segmentem i podjazdem ponadto nieruchomość wyposażona jest w otwarte kanały odprowadzające wody deszczowe , wodociąg technologiczny i do celów socjalnych, zasilanie elektryczne, zbiornik szczelny do gromadzenia ścieków bytowych, drogę dojazdową i drogi wewnętrzne. Teren jest ogrodzony.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość opisany został jako: tereny produkcji z zabudową przemysłową i techniczno – magazynową oraz tereny dróg dojazdowych. Działki o podanych wyżej numerach nie są objęte lokalnym programem rewitalizacji.
Sortownia wraz z zapleczem socjalnym objęta jest umową dzierżawy z dnia 19 marca 2018 r. (okres dzierżawy upływa w dniu 31 marca 2021 r.). Pomieszczenia biurowe objęte są umową najmu z dnia 28 września 2018 r. (okres umowy najmu upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.).


II. Warunki przetargu
Cena wywoławcza wynosi 1 990 000,00 zł netto.
1. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z Regulaminem przetargu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg – ZCP Recykling Wojkowice w Biurze Organizatora przy ulicy Długosza 27, 42-580 Wojkowice, w terminie do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 14:30. Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi o godz. 15.00 w siedzibie Spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. (ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice).
Uwaga: Oferty niekompletne, a także te które złożone zostaną po terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 199 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) – na konto „RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o. w ING Bank Śląski O/Będzin 21 1050 1360 1000 0023 5475 2590 najpóźniej do dnia 29 maja 2019 roku pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważać się będzie dzień uznania wskazanego rachunku bankowego na wymaganą kwotę.
3. Nabywca :
a)    staje się stroną umowy dzierżawy sortowni w miejsce Recykling Wojkowice Sp. z o.o. zawartej do dnia 31 marca 2021 r., a po jej zakończeniu przejmuje pełne władztwo nad rzeczą oraz pracownikami sortowni (Art. 231 KP)
b)    staje się stroną umowy najmu pomieszczeń biurowych w miejsce Recykling Wojkowice Sp. z o.o. a po jej zakończeniu przejmuje pełne władztwo nad rzeczą.
4. Warunkiem zawarcia umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa objętego przedmiotem przetargu jest jednoczesne ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu do działki nr 2070/9 i 2070/23, na rzecz każdoczesnego właściciela w/w nieruchomości (zgodnie z załącznikiem graficznym).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja przetargowa kieruje się kryterium wysokości oferowanej ceny.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania lub zamknięcia ogłoszonego przetargu, bez podania przyczyny i w każdym czasie.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu z dnia 07.05.2019 roku – dostępny na stronie internetowej www.recyklingwojkowice.pl lub  w siedzibie Spółki.
 

Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej przy ul. Długosza 27 w Wojkowicach

Załącznik graficzny